Ba triệu nạn nhân tiềm năng của Botnet IoT Gafgyt

Giới thiệu Hôm 15/9, jouini ahmed tìm thấy nhiều tập tin từ IP: 185 [.] 10.68.125 Mẫu: bf2d47dcac7a1e90379c86b6c0ef42a5: openssh dc1f8e6df676826b1498425209bdd07d: sshd bd390b313e37fad6dec0df8b18a96cd5: dlr.mips 10011bcd4c6c5e2e36c2efc3d6b565b9: bins.sh 75b38952a2cb56d61eb3edf889fa0c08: dlr.spc 68de5664b22e75722df696ffa65d9a27: cron 35a5b7da156dc587fcbff8536eea6618: dlr.m68k 4ffb920ef9d763fd7eccc66b5a75fb6e: wget 7bed79b14f06f0faa7d8c75806bbea38: tftp dc1f8e6df676826b1498425209bdd07d: dlr.mpsl 68de5664b22e75722df696ffa65d9a27: dlr.ppc bf2d47dcac7a1e90379c86b6c0ef42a5: dlr.sh4 728fa3d585e9cd557db5ddd7f657eeb5: dlr.x86 75b38952a2cb56d61eb3edf889fa0c08: sh 728fa3d585e9cd557db5ddd7f657eeb5: bash b9fb1d05f2f7f14b58b262bd66b5ed8a: apache2 35a5b7da156dc587fcbff8536eea6618: pftp 73c678d2f8ce5f117c75e0633e147502: ftp bd390b313e37fad6dec0df8b18a96cd5: ntpd…

KeyPass Ransomware

Trong vài ngày qua, module chống ransomware của Kaspersky đã phát hiện ra một biến thể mới của malware – KeyPass ransomware. Những chuyên gia khác trong cộng đồng an ninh mạng cũng đã nhận thấy rằng phần mềm này đã bắt đầu lan truyền vào tháng 8: Mô hình phát tán Theo thông tin của…